2/13/2006

Three Fruity Gemaras

Enjoy your Tu B’Shvat. Here are three Gemaras to take a look at if you’re feeling that you’re not celebrating or acknowledging the day as you sit at your desk.

And there’s also this fruity Mishna that I posted about a while ago. It’s one of my personal favorites.


תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מ עמוד א

אילן שאכל ממנו אדם הראשון, רבי מאיר אומר: גפן היה, שאין לך דבר שמביא יללה על האדם אלא יין, שנאמר: +בראשית ט'+ וישת מן היין וישכר; רבי נחמיה אומר: תאנה היתה, שבדבר שנתקלקלו בו נתקנו, שנאמר +בראשית ג'+ ויתפרו עלה תאנה; רבי יהודה אומר: חטה היתה, שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן.
Babylonian Talmud, Brachot 40a
     
What was the tree from which Adam ate?
     Rabbi Meir says: It was a grapevine, because nothing brings woe onto man like wine, as it says [about Noah in Bereishit 9], “And he drank of the wine and became drunk”
     Rabbi Nehemia says: It was a fig, so that their object of ruin was also their object of repair, as it says (Bereishit 3) “And they sewed together fig leaves”.
     Rabbi Yehuda says: It was wheat, because a baby doesn’t k now how to call ‘Abba’ or ‘Eema’ until he tastes the taste of grain.


תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נז עמוד א

אמר רבי חייא בר אבא: הרואה חטים בחלום - ראה שלום, שנאמר: +תהלים קמ"ז+ השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך. הרואה שעורים בחלום - סרו עונותיו, שנאמר +ישעיהו ו'+ וסר עונך וחטאתך תכפר. אמר רבי זירא: אנא לא סלקי מבבל לארץ ישראל עד דחזאי שערי בחלמא. הרואה גפן טעונה בחלום - אין אשתו מפלת נפלים, שנאמר +תהלים קכ"ח+ אשתך כגפן פריה. שורקה - יצפה למשיח, שנאמר +בראשית מ"ט+ אסרי לגפן עירה ולשרקה בני אתנו. הרואה תאנה בחלום - תורתו משתמרת בקרבו, שנאמר +משלי כ"ז+ נצר תאנה יאכל פריה. הרואה רמונים בחלום, זוטרי - פרי עסקיה כרמונא, רברבי - רבי עסקיה כרמונא, פלגי - אם תלמיד חכם הוא - יצפה לתורה, שנאמר +שיר השירים ח'+ אשקך מיין הרקח מעסיס רמני, ואם עם הארץ הוא - יצפה למצות, שנאמר +שיר השירים ד'+ כפלח הרמון רקתך. מאי רקתך - אפילו ריקנין שבך מלאים מצות כרמון. הרואה זיתים בחלום, זוטרי - פרי ורבי וקאי עסקיה כזיתים, והני מילי - פרי, אבל אילני - הויין ליה בנים מרובין, שנאמר +תהלים קכ"ח+ בניך כשתלי זיתים וגו'. איכא דאמרי: הרואה זית בחלום - שם טוב יוצא לו, שנאמר +ירמיהו י"א+ זית רענן יפה פרי תאר קרא ה' שמך. הרואה שמן זית בחלום - יצפה למאור תורה, שנאמר +שמות כ"ז+ ויקחו אליך שמן זית זך. הרואה תמרים בחלום - תמו עונותיו, שנאמר +איכה ד'+ תם עונך בת ציון. אמר רב יוסף: הרואה עז בחלום - שנה מתברכת לו, עזים - שנים מתברכות לו, שנאמר +משלי כ"ז+ ודי חלב עזים ללחמך. הרואה הדס בחלום - נכסיו מצליחין לו, ואם אין לו נכסים - ירושה נופלת לו ממקום אחר. אמר עולא, ואמרי לה במתניתא תנא: והוא דחזא בכנייהו. הרואה אתרוג בחלום - הדור הוא לפני קונו, שנאמר +ויקרא כ"ג+ פרי עץ הדר כפת תמרים, הרואה לולב בחלום - אין לו אלא לב אחד לאביו שבשמים

Babylonian Talmud, Brachot 57a

Rabbi Chiya bar Abba says, one who sees wheat in one’s dream – has seen peace, as it says “He endows your realm with well-being, and satisfies you with choice wheat” (Psalms 147:14).
One who sees barley in one’s dream – his sins depart from him, as it says, “your guilt shall depart and you r sin be purged away” (Isaiah 6:7). Rabbi Zeirah says “I did not leave from Babylon to the Land of Israel until I saw barley in my dreams.”
One who sees a grape vine in one’s dream. If it is abundant – his wife will not miscarry, as it says, “You wife shall be like a fruitful vine within your house” (Psalms 128:3). If it is choice vine, he should await the Messiah, as it says, “He tethers his ass to a vine, his ass’s foal to a choice vine” (Genesis 49:11).
One who sees a fig in one’s dream -- the Torah he has learned will be preserved within him, as it says, “He who tends a fig tree will eat its fruit” (Proverbs 27:18).
If one sees pomegranates in one’s dream. If they are a few, his business shall be fruitful like pomegranates. If they are many, his business shall be plentiful like pomegranates. If they are spilt in half: If he is a sage, he should anticipate Torah, and if he is an ignoramus he should anticipate mitzvot, as it says “Your brow behind our veil gleams like a pomegranate split open” (Song of Songs 6:7). What does the word “brow” (“rakateich” in Hebrew) mean? Even the “empty ones” (reikanim) among you are full of mitzvot like a pomegranate.
If one sees olives in one’s dreams – his business will be fruitful and plentiful like olives. This is true only if he sees fruit, but if he sees an olive tree, he will have many children, as it says, “Your sons like olive saplings around your table” (Psalms 128:3). Some say that if one sees olives in one’s dreams, he will have a good name/reputation, as it says, “The Lord names you ‘Verdant olive tree,’” (Jeremiah 11:16). If one sees olive oil in one’s dream, one should await the light of Torah, as it says, “they shall bring you clear oil of beaten olives” (Exodus 27:20).
If one sees dates in one’s dreams – his sins have expired, as it says, “Your iniquity, Fair Zion, is expiated (TaM the first two letters for the Hebrew word TaMaR--date)” (Lamentations 4:22)…
If one sees myrtle in one’s dream, his business dealings will be successful. If he doesn’t have business dealings, he will receive inheritance from a different source. Some say Ula says the following while others some say it comes from a Mishnah, that this is true only if he sees it in bunches.
If one sees a citron fruit (an etrog) in one’s dream, he is beautiful to his Creator, as it says “the fruit of a beautiful tree …” (Leviticus 23:40).
If one sees one date palm, a lulav, in one’s dream, he has one heart for his Father in heaven.


תלמוד בבלי מסכת תענית דף כג עמוד א

אמר רבי יוחנן: כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על מקרא זה +תהלים קכ"ו+ שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים. אמר: מי איכא דניים שבעין שנין בחלמא? יומא חד הוה אזל באורחא, חזייה לההוא גברא דהוה נטע חרובא, אמר ליה: האי, עד כמה שנין טעין? - אמר ליה: עד שבעין שנין. - אמר ליה: פשיטא לך דחיית שבעין שנין? - אמר ליה: האי [גברא] עלמא בחרובא אשכחתיה, כי היכי דשתלי לי אבהתי - שתלי נמי לבראי. יתיב, קא כריך ריפתא, אתא ליה שינתא, נים. אהדרא ליה משוניתא, איכסי מעינא, ונים שבעין שנין. כי קם חזייה לההוא גברא דהוא קא מלקט מינייהו. אמר ליה: את הוא דשתלתיה? - אמר ליה: בר בריה אנא. אמר ליה: שמע מינה דניימי שבעין שנין. חזא לחמריה דאתיילידא ליה רמכי רמכי. אזל לביתיה, אמר להו: בריה דחוני המעגל מי קיים? - אמרו ליה: בריה ליתא, בר בריה איתא. אמר להו: אנא חוני המעגל. לא הימנוהו. אזל לבית המדרש, שמעינהו לרבנן דקאמרי: נהירן שמעתתין כבשני חוני המעגל, דכי הוי עייל לבית מדרשא, כל קושיא דהוו להו לרבנן הוה מפרק להו. אמר להו: אנא ניהו, ולא הימנוהו, ולא עבדי ליה יקרא כדמבעי ליה, חלש דעתיה, בעי רחמי ומית. אמר רבא, היינו דאמרי אינשי: או חברותא או מיתותא.

Babylonian Talmud, Ta’anit 23a

R. Johanan said: This righteous man [Choni the Circle Drawer] was troubled throughout the whole of his life about the meaning of the verse from Psalms (which we sing before the Grace after Meals on Sabbaths and festivals), "A Song of the Steps, When the Lord brought back those that returned to Zion, we were like dreamers."
He wondered: Is it possible for one man to live long enough to dream continuously for seventy years? [As it is written, "For the Lord said: When Babylon's seventy years are over, I will take note of you, and I will fulfill you to my promise of favor--to bring you back to this place." (Jeremiah 29:10)]
One day he was journeying on the road and he saw a man planting a carob tree; he asked him, “How long does it take [for this tree] to bear fruit?” The man replied: “Seventy years.” He then further asked him: “Are you certain that you will live another seventy years?” The man replied: “I found [ready grown] carob trees in the world; as my forefathers planted these for me so I too plant these for my children.”
Choni sat down to have a meal and sleep overcame him. As he slept a rocky formation enclosed upon which hid him from sight, and he continued to sleep for
seventy years. When he awoke he saw a man gathering the fruit of the carob tree and he asked him, “Are you the man who planted the tree?” The man replied: “I am his grandson.” He then exclaimed: “It is clear that I have slept for seventy years.” He then caught sight of his ass who had since given birth to several generations; and he returned home. He asked, “Is the son of Choni the circle drawer still alive?” The people answered him, “His son is no more, but his grandson is still living.” He said to them: “I am Choni the circle drawer,” but no one would believe him. He then walked to the House of Study and there he overheard the scholars say, “The law is as clear to us as in the days of Choni the circle drawer, for whenever he came to the House of Study, he would settle for the scholars any difficulty that they had.” Whereupon he called out, “I am he!” but the scholars would not believe him nor did they give him the honor due to him. This hurt him greatly and he prayed [for death] and he died. Raba said: That is why the folks say, Either you have companionship or you may as well be dead.

No comments: